Obiective strategice

Dezvoltarea viabilităţii şi competitivităţii agriculturii
♦ Organizarea unor programe de educaţie antreprenoriale
♦ Organizarea unor programe accesibile de consultanţă
♦ Facilitarea creării de noi afaceri mici
♦ Dezvoltarea organizaţională al afacerilor existente
♦ Realizarea unei concepţii generale de dezvoltare a turismului
♦ Studii realizate privind posibilele conexiuni dintre agricultură şi turismul rural
♦ Studii pentru analiza nevolior de dezvoltare a resurselor umane
♦ Programe de crearea de noi locuri de muncă
♦ Organizarea unor instruiri şi treninguri in dezvoltare comunitară
♦ Organizarea unor instruiri şi treninguri de dezvoltare a cooperativelor, şi SA - Societăţi pe Acţiuni
♦ Asigurarea asistenţei de consultanţă pentru obţinerea ajutoarelor, subvenţiilor, a atragerii de fonduri
♦ Sprijinirea agenţilor economici locali de Adinistraţia locală prin crearea unor facilităţi prioritare faţă de investititorii externi
♦ Dezvoltarea unei pieţe interioare locale, microregionale, regionale, naţionale, internaţionale
♦ Modernizarea drumurilor locale
♦ Asigurarea infrastructurii moderne de telecominicaţii
♦ Asigurarea acoperirii cu semnal telefonic mobil
♦ Infiinţarea unei filiale de bancă în comună
♦ Dezvoltarea serviciilor poştale convenţionale
♦ Modernizarea agriculturii prin comasarea terenurilor agricole
♦ Aplicarea, punerea în viaţă a Legii funciare
♦ Incurajarea creării unor gospodării tip ferme în domeniul porcine, vaci, oi, albine
♦ Incurajarea şi sprijinirea fermelor pentru a întroduce tehnologii moderne, compatibile
♦ Dezvoltarea „heleşteurilor"
♦ Amenajări noi piscicole
♦ Dezvoltarea gospodăririi eficiente a pădurilor
♦ Programe de împădurire
♦ Dezvoltarea industriei de prelucrare a lemnului cu valori adăugate
♦ Dezvoltarea oportunităţilor de afaceri cu ajutorul localităţilor înfrăţite

 

Dezvoltarea turismului rural

♦ Organizarea unor programe de instruire şi educaţie în domeniul turismului
♦ Identificarea concretă a potenţialului turistic

♦ Dezvoltarea unor programe concrete de servicii de turism rural

♦ Acordarea de sprijin pentru cei care doresc să iniţieze sau să dezvolte afaceri proprii în turism

♦ Îmbunătăţirea infrastructurii existente

♦ Dezvoltarea infrastructurii de cazare şi de restaurante

♦ Valorificarea aşa-ziselor puncte slabe - drumuri comunale nemodernizate, stilul de viaţă tip tradiţional, gospodării agricole tradiţionale

♦ Dezvoltarea turismului ecvestru (de călărie)

♦ Valorificarea culturii tradiţionale

♦ Dezvoltarea unor programe pentru eco-turism

♦ Dezvoltarea unor programe de prevenire a dăunarii mediului ecologic şi chiar cultural

♦ Dezvoltarea unor programe specifice bazate pe aviaţia sportivă

♦ Dezvoltarea unor programe specifice pentru valorificarea „heleşteurilor"

♦ Dezvoltarea unor programe specifice privind valorificarea apelor termale şi balneare

 

Dezvoltarea afacerilor mici

♦ Organizarea de instruiri şi cursuri de educaţie antreprenorială

♦ Organizarea unor programe accesibile de consultanţă

♦ Crearea şi dezvoltarea unor afaceri mici în domeniul turismului

♦ Dezvoltarea resurselor umane în domeniul turismului

♦ Asigurarea asistenţei de consultanţă pentru obţinerea ajutoarelor, subvenţiilor, a atragerii de fonduri

♦ Sprijinirea agenţilor economici locali de Adinistratia locală prin crearea unor facilităţi prioritare faţă de investititori externi

♦ Dezvoltarea unor programe de prevenire a daunelor cauzate mediului ecologic şi mediului chiar cultural

♦ Dezvoltarea unei centru de dezvoltare a afacerilor mici şi comunitare în comună

 

Integrarea economiei locale în mediul economic micro-regional, regional, naţional şi internaţional
♦ Sprijinirea infiinţării unui parc industrial pentru cei din exterior
♦ Crearea unor măsuri de promovare a comunei
♦ Promovarea comunei Ghindari către investitorii externi
♦ Crearea unor programe, planuri de afaceri comune pentru a întâmpina investitorii şi a le oferi oportunităţi cu profit reciproc

♦ Asigurarea consultantei permanente şi accesibile partenerilor din aceste afaceri. Atât pentru cei din interior cât şi pentru cei din exterior

♦ Sprijin pentru dezvoltartea infrastructurii necesare acestor investiţii

♦ Cursuri şi instruiri pentru forţa de munca implicată

♦ Sprijinirea afacerilor locale cu potenţial de a ieşi pe piaţa regională, naţională, internaţională

♦ Incurajarea şi spijinirea noilor proprietari a fostei Fabrici de in şi a deţinătorilor terenului aferent de 25 ha - pentru dezvoltarea unor afaceri şi în interes comunitar, local

♦ Dezvoltarea unor programe de prevenire a daunarii mediului ecologic şi chiar al mediului cultural

 

Asigurarea managementului optim a resurselor locale

♦ Programe de clarificare a proprietăţilor

♦ Programe de identificare a resurselor locale

♦ Sprijin acordat pentru realizarea unor studii de fezabilitate pentru posibila administrare locală a resurselor

♦ Sprijin acordat pentru planuri de afaceri pentru aceste resurse

♦ Sprijinirea unor afaceri care ar vrea să administreze resurse locale comune (nisip, piatră, lemn, păduri, arabil, păşuni etc.)

 

Dezvoltare comunitară
♦ Identificarea liderilor de opinii

♦ Organizarea unor instruiri si cursuri pentru liderii de opinii identificaţi

♦ Efectuarea procesului de dezvoltare comunitară

♦ Instruiri pentru posibilii parteneri implicaţi

♦ Formarea Grupului de Acţiune Locală

♦ Planificări comunitare cu membrii GAL-ului

♦ Aplicare către Ministerul de resort - MAAP

♦ Asigurarea consultanţei şi asistenţei de specialitate pentru GAL

♦ Scrieri de proiecte comunitare

♦ Implementarea proiectelor comunitare

 

Integrarea tuturor grupurilor sociale

♦ Identificarea liderilor de opinii din rândul rromilor
♦ Instruiri pentru aceşti lideri în cunoştiinţe sociale, comunitare, şi în leadership
♦ Cercetări şi analize în rândul grupurilor vulnerabile
♦ Motivarea comunităţilor de rromi pentru întegrare
♦ Participare în programe sociale cu aceşti lideri şi cu asistenţa lor
♦ Asigurarea orelor suplimentare pentru rromi de vârsta şcolară
♦ Asigurarea hranei pentru rromi de vârsta şcolară
♦ Asigurarea hranei pentru elevii participanţi la orele suplimentare
♦ Propuneri de iniţiative de legi sociale din experienţa locală acumulată

♦ Programe de civilizare pentru rromi: şcolarizare, comportament, locuri de muncă
♦ Programe pentru reabilitarea coloniilor ( „gospodăriilor" ) de rromi: asigurarea apei, curăţenia şi ordine în gospodării Rrome, şanţuri ordonate în faţa locuinţelor de rromi
♦ Crearea unei Centru pentru reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi
♦ Asigurarea hrănirii celor nevoiaşi
♦ Organizarea unei centru de zi pentru bătrâni
♦ Dezvoltarea serviciilor de asistenţă la domiciliu
♦ Crearea unei centru de cămin social.
♦ Programe educative comunitare.
♦ Programe de dezvoltare comunitară


Asigurarea accesului la servicii de ocrotirea sănăţii
♦ Înfiinţarea unei dispensar medical în Trei Sate
♦ Înfiinţarea unei dispensar medical la Abud
♦ Înfiinţarea unei dispensar medical în Ceie
♦ Înfiinţarea unei dispensar medical în Solocma
♦ Dezvoltarea serviciilor de asistenţă medicală la domiciliu
♦ Studierea posibilităţilor de înfiinţare de noi servicii medicale - stomatologie, salvare etc
♦ Elaborarea unui program de atragere şi menţinere a personalului calificat în domeniul sănătăţii (Medici, asistenţi)
♦ Organizarea de programe educative privind sănătatea şi modul de viaţă

 

Asigurarea şi dezvoltarea infrastructurii de bază a instituţiilor de învăţământ şi de cultură şi de culte
♦ Renovarea Căminelor Culturale din comună
♦ Construirea de noi săli de clase la Ghindari
♦ Construirea de noi săli de sport
♦ Asigurarea izolărilor eficiente în instituţiile de învăţământ
♦ Asigurarea incălzirii centrale la Şcoala Generală din Trei Sate
♦ Reabilitarea şi dezvoltarea terenurilor de sport
♦ Reabilitarea curţilor Grădiniţelor şi Şcolilor
♦ Construirea de terenuri de joacă pentru copii
♦ Asigurarea hrănii pentru elevii nevoişi, participanţi la programe de recuperare
♦ Instruirea personalului aferent pentru scrierea de proiecte şi de management de proiecte

 

Dezvoltarea eficienţei procesului instructiv - educativ din unităţile de învăţământ
♦ Asigurarea cadrelor didactice bine pregătite în unităţile de învăţământ
♦ Contribuţie la atragerea şi menţinerea cadrelor didactice calificate
♦ Contribuţie la stabilirea cadrelor didactice calificate cu crearea unor facilităţi
♦ Contribuţie la perfecţionarea cadrelor didactice
♦ Sprijinirea creării unei programe educţionale specifice locale - pentru orele de diriginţie, pentru orele facultative, pentru activităţi extraşcolare - cu promovarea valorilor locale
♦ Contribuţie la asigurarea managementului eficient al instituţiilor de învăţământ


Asigurarea şi dezvoltarea educaţiei permanente a adulţilor

♦ Crearea unor puncte de educaţie a adulţilor permanentă în şcoli sau în Căminele Culturale
♦ Formarea unor specialişti cu cunoştinţe de organizare şi administrare a programelor de educaţia adulţilor
♦ Analiza nevoilor de formare a adulţilor
♦ Crearea de parteneriate cu AJOFM şi cu instituţii specializate pentru educaţia adulţilor
♦ Organizarea de cursuri, treninguri - prin atragerea Instituţiilor specializate
♦ Asigurarea unor servicii de informare şi consiliere privind piaţa muncii precum şi consiliere de orientare profesională

 

Dezvoltarea oportunităţilor de recreere a cetăţenilor prin activităţi cultural - sportive
♦ Formarea şi / sau specializarea directorilor Căminelor Culturale
♦ Instruirea liderilor din ONG-urile cu obiect de activitate în cultură
♦ Instruirea liderilor din ONG-urile cu obiect de activitate în sport
♦ Infiinţarea unei Asopciaţii Sportive
♦ Încurajarea formulării unei „Concepţii culturale locale"
♦ Sprijinirea iniţiativelor Căminelor Culturale care sunt în concordanţă cu „Concepţia culturală locală"
♦ Sprijinirea iniţiativelor ONG-urilor care sunt în concordanţă cu „Concepţia culturală locală"
♦ Sprijinirea iniţiativelor cetăţenilor care sunt în concordanţă cu „Concepţia culturală locală"
♦ Încheierea de parteneriate cu Agenţii de impresariat artistic

 

Dezvoltarea infrastructurii comunale
♦ Reabilitarea drumurilor comunale
♦ Dezvoltarea conductelor de apă la Ghindari
♦ Dezvoltarea conductelor de apă la Trei Sate
♦ Reabilitarea şanţurilor pluviale
♦ Realizarea unor şanţuri pentru apa pluvială
♦ Realizarea unor drumuri de ocolire
♦ Reconstruirea podului peste Târnava la Hoteşti
♦ Reconstruirea podului peste Târnava la Cioc
♦ Realizarea conductelor de apă la Abud
♦ Realizarea conductelor de apă la Solocma
♦ Realizarea şi dezvoltarea sistemului de canalizare în fiecare localitate
♦ Dezvoltarea reţelei electrice industriale - cu trei faze
♦ Dezvoltatea capacităţilor de transformare a curentului electric.Dezvoltarea staţiilor trasformatoare electrice
♦ Asigurarea acoperirii intregii comune cu servicii de internet
♦ Asigurarea acoperirii cu semanle de servicii de telefoane mobile la Ceia
♦ Asigurarea acoperirii cu semanle de servicii de telefoane mobile la Solocma
♦ Asigurarea acoperirii cu semanle de servicii de telefoane mobile la Abud
♦ Asigurarea apei în cartierele de rromi
♦ Reabilitarea străzilor locuite de rromi
♦ Reabilitarea şanţurilor faţă de locuinţele de rromi
♦ Construirea trotuarelor
♦ Reabilitarea Căminelor Culturale
♦ Rezolvarea transportului în comun la Abud
♦ Rezolvarea transportului în comun la Solocma
♦ Rezolvarea transportului în comun la Ceie
♦ Reabilitarea clădirilor comunale
♦ Sprijinirea reabilitării clădirilor tradiţionale de interes patrimonial
♦ Sprijinirea reabilitării monumentelor istorice
♦ Realizarea de drumuri special amenajate pentru biciclete
♦ Instalarea unei post de telefon public la Hoteşti
♦ Contribuţie la dezvoltarea serviciilor poştale

 

Reabilitarea muncii ca valoare
♦ Iniţierea unor programe educative în cadrul şcolilor
♦ Iniţierea unor programe educative în cadrul educaţiei a adulţilor
♦ Organizarea unor programe educative comunitare - cu activităţi tip „clacă"
♦ Pomovarea exemplelor pozitive din viaţa comunitară

 

Asigurarea salubrizarii comunale funcţionabile şi ecologice

♦ Crearea unei parteneriat pe nivel micro-regional pentru infiinţarea unei depozit de deşeuri Euro-conforme
♦ Rezolvarea depozitării deşeurilor

♦ Rezolvarea colectării deşeurilor pe nivel regional
♦ Dezvoltarea serviciului de salubrizare comunală
♦ Organizarea colectării selective a deşeurilor
♦ Organizarea unor programe educative, ecologice


Reabilitarea naturii inconjurătoare

♦ Organizarea unor acţiuni de curăţire periodice în natura înconjurătoară, în afara spaţiilor de locuit
♦ Asigurarea unor locuri de depozitare temporară a deşeurilor în afara localităţilor pentru agricultori şi pentru turişti
♦ Realizarea de studii şi cercetări privind posibilitîşile de reabilitare a naturii, a mediului înconjurătoe
♦ Realizarea de strudii şi cercetări privind dezvoltarea sustenabilă a comunei
♦ Dezvoltarea parcurilor existente
♦ Crearea de noi parcuri în fiecare localitate
♦ Organizarea programelor educative cu caracter ecologic
♦ Organizarea unor activităţi comunitare de promovare a mentalităţii ecologice


Reabilitarea valorilor culturale edilitare

♦ Inventarierea valorilor culturale edilitare
♦ Inventarierea monumentelor edilitare
♦ Conceperea unui program de restaurare-, reabilitare-, menţinere a obiectivelor inventariate
♦ Organizarea unor programe educaţionale, de promovare a valorilor de cultură edilitară - de interes naţional, regional, local

 

Dezvoltarea infrastructurii administrative
♦ Dotarea Primăriei cu echipamente compatibile de birotică
♦ Asigurarea clădirii adecvate, cu potenţial de dezvoltare
♦ Asigurarea funcţionării tehnologiei informaţionale moderne
♦ Asigurarea căilor de comunicţie multifuncţionale - internet, telefoane, faxuri, staţii de amplificare, autoturisme
♦ Asigurarea maşinilor/echipamntelor de utilitate comunală
♦ Asigurarea specialiştilor în birourile, serviciile din administraţia locală
♦ Asigurarea perfecţionării continue a personalului angajat
♦ Satisfacerea nevoilor de birou pentru toate serviciile din organigramă
♦ Asigurarea infrastructurii pentru funcţionarea Consiliul Local
♦ Generarea unei structuri de monitorizare al implementării şi reactualizării periodice a Strategiei de dezvoltare


Creşterea rolului de coordonator comunitar, democratic în procesul de dezvoltare generală a comunei
♦ Conceperea unei Strategii de comuncare de către Administraţia publică
♦ Realizarea unei pagini de web perfomant a comunei Ghindari
♦ Instruiri de perfecţionare pentru personalul din administraţia publică în domeniul - comunicare
♦ Instruiri de perfecţionare pentru personalul din administraţia publică în domeniul - dezvoltare comunitară
♦ Instruiri de perfecţionare pentru consilierii locali în domeniul - comunicare
♦ Instruiri de perfecţionare pentru consilierii locali în domeniul - dezvoltare comunitară
♦ Instruiri de perfecţionare pentru personalul din administraţia publică în domeniul - leadership şi management
♦ Instruiri de perfecţionare pentru consilierii locali în domeniul - leadership şi management
♦ Plan de acţiune privind conlucrarea cu structura comunitară de monitorizare şi reactializare periodică a Strategiei

♦ Plan de acţiune privind colaborarea cu Grupul de Acţiune Locală - cretă în cadrul programului Leader

 

Creşterea capacităţii de atragere -, şi de management de fonduri
♦ Formarea unei echipe de iniţiere de proiecte - pe nivel de comună
♦ Instruirea personalului din administraţia publică în domeniul: managementul de proiecte
♦ Instruirea membrilor Consiliului Local în domeniul: managementul de proiecte
♦ Studierea înfiinţării unei Servicii de proiecte în cadrul Primăriei
♦ Înfiinţarea unei Serviciu de proiecte în organigrama Primăriei
♦ Specializarea personalului din Serviciul de proiecte