Regulament de organizare și de funcționare

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA GHINDARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

REGULAMENT

            

de organizare si funcţionare a Consiliului Local al

comunei Ghindari

 

 

CAPITOLUL I

 

Constituirea consiliului local

 

 

Art. 1. - (1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor va avea loc şedinţa de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire a consiliului, se face de către prefect, prin ordin.

(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, peste 3 zile se va organiza o nouă şedinţă. În acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacă nici de această dată nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi de către biroul electoral de circumscripţie, prefectul va face o noua convocare peste alte 3 zile, emiţând in acest scop un nou ordin.

(3) Daca nici la a treia convocare nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la şedinţa a consilierilor absenţi.

Daca absentele nu au la baza motive temeinice, determinate de: boala care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de serviciu; evenimente de forţă majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea; deces în familie sau alte situaţii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declaraţi aleşi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitiva si irevocabila.

 (4) Înainte de emiterea ordinului prevăzut la alin. (3) prefectul va verifica daca pe listele de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale ai căror consilieri declaraţi aleşi au lipsit nemotivat mai sunt supleanţi. In caz afirmativ, prin acelaşi ordin se va dispune organizarea unei noi şedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii.

(5) Dacă pe listele de candidaţi nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuză, la rândul lor, să se prezinte la şedinţă, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condiţiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului şi la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum si candidaţi independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.

Art. 2. - La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

Art. 3. - (1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârsta dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.

(2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul comunei prezintă preşedintelui de vârsta şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi si pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupa funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

(3) Daca primarul declarat ales a candidat si pentru funcţia de consilier si a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică numai in cazul in care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.

Art. 4. - (1) La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuita din 3-5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârsta. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.

(2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit art. 3 alin. (2). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.

(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr. 1.

Art. 5. - Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art. 4 alin. (3).

Art. 6. - (1) ) După alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârsta, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în anexa nr. 1.

(2) Daca primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.

(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin. (2).

(4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.

(5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.

Art. 7. - (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr. 2 care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.

Art. 8. - (1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ: "Jur sa respect Constituţia şi legile tării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Veţca. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul comunei, oraşului, municipiului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în fata unei mese special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constituţie si Biblia. Consilierul va pune mana stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul "jur", după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.

(3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.

(4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără aceasta formula.

 (5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice si alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.

6) După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin hotărârea nr. 3.

 

CAPITOLUL II

 

Organizarea consiliului

 

SECTIUNEA 1

Preşedintele de şedinţă

 

Art. 9. - (1) După declararea consiliului local ca legal constituit, se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni.

(2) După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.

(3) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţa se consemnează în hotărârea nr. 4.

(4) Hotărârile nr. 1-4 se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.

Art. 10. - (1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

a)      conduce şedinţele consiliului local;

b)      supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;

c)      semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum si procesul-verbal;

d)      asigură menţinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;

e)      supune votului consilierilor orice problemă care întră în competenţa de soluţionare a consiliului;

f)        aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

(2) Preşedintele de şedinţa îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament-cadru sau însărcinări date de consiliul local.

 

SECTIUNEA a 2-a

Alegerea viceprimarului

 

Art. 11. - (1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.

(2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri

            (3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.

(4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi:

a)      fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte sa îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe care doreşte să îl aleagă votantul;

b)      pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" in dreptul numelui celui pe care doreşte să îl voteze;

c)      alte modalităţi, la alegerea consiliului.

(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

(6) În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzuta la alin. (5), se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

Art. 12. - In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.

Art. 13. – (1) Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local.

(2) Pe durata exercitãrii mandatului, viceprimarul îşi pãstreazã statutul de consilier local, fãrã a beneficia de indemnizaţia aferentã acestui statut.

Art. 14. - Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept si mandatul viceprimarului, fără vreo alta formalitate.

 

SECTIUNEA a 3-a

Comisiile de specialitate

 

Art. 15. - (1) După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

(2) În cadrul Consiliului Local al oraşului Sângeorgiu de Pădure, funcţionează 3 comisii de specialitate, după cum urmează:

1.      Comisia pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism având în componenţă 5 membrii dintre care un preşedinte şi un secretar

2.      Comisia pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate şi protecţie socială,  având în componenţă 5 membrii dintre care un preşedinte şi un secretar

3.      Comisia juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism având în componenţă 3 membrii dintre care un preşedinte şi un secretar

            (3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

Art. 16. - (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenta majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.

(2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei si consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.

(3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

(4) Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.

(5) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

Art. 17.  (1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora in cadrul consiliului.

(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

(3) În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.

Art. 18. - Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

Art. 19. - (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

a)      analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;

b)      se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;

c)      întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.

(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Art. 20. - (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a)      asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local si cu celelalte comisii;

b)      convoacă şedinţele comisiei;

c)      conduce şedinţele comisiei;

d)      propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;

e)      participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;

f)        susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;

g)      anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.

(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art. 21. - (1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a)      efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;

b)      numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;

c)      asigură redactarea avizelor si proceselor-verbale etc.

(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.

Art. 22. - (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte.

(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.

(4) În caz de absenţă la şedinţa comisiei de bază consilierului în cauza nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă. Daca absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de Statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.

Art. 23. - Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicita avizul.

Art. 24. - (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.

(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.

(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.

4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) si (3) se prezintă secretarului comunei, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri, o dată cu ordinea de zi.

Art. 25. - Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.

Art. 26. - (1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele si secretarul comisiei.

(2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

Art. 27. - Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.

Art. 28. – Activitatea comisiilor de specialitate poate fi verificatã printr-o anchetã hotãrâtã de consiliul local, la cererea a cel puţin douã treimi din numãrul consilierilor în funcţie.

Art. 29. - (1) Consiliul local poate hotărâ organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.

(2) Componenta nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele si tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

(3) Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

Art. 30. - Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul si denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotărârea nr. 6 a consiliului local.

 

SECTIUNEA a 4-a

Alte dispoziţii

 

Art. 31. - (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către preşedintele de şedinţa se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de preşedintele judecătoriei prezintă în fata consiliului local hotărârea de validare.

 (2) După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut la alin. (1) al art. 8, folosindu-se procedura stabilită în acelaşi text.

Art. 32. - (1) După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.

(2) Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct.

(3) Daca la lucrările consiliului local participă prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa un loc distinct.

Art. 33. - Primarul participă la şedinţele consiliului şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de şedinţă.

Art. 34. - (1) Secretarul oraşului, participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului. Secretarului îi revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:

a)      asigura îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;

b)      asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

c)      efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;

d)      numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;

e)      informează pe preşedintele de şedinţa cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

f)        asigura întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispoziţie consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiată a şedinţei anterioare, asupra conţinutului cărora solicita acordul consiliului;

g)      asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

h)      urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 47 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

i)        prezintă în fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; daca este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;

j)        contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;

k)      poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;

l)        acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin şi aparatului propriu al consiliului local.

(2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfăşurare a şedinţelor consiliului.

 

CAPITOLUL III

Funcţionarea consiliului local

 

SECTIUNEA 1

Desfăşurarea şedinţelor

 

Art. 35. - (1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unitarilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisa în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(2) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.

(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului.

(4) Proiectele de hotărâri si celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai daca sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul oraşului, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.

(5) Având în vedere că în comuna Ghindari, cetăţenii aparţinând minorităţii maghiare au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, ordinea de zi se aduce la cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând acestei minorităţi.

Art. 36. - (1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenta ţinută de secretar.

(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă această situaţie preşedintelui de şedinţa sau secretarului oraşului.

Art. 37. - Daca în unitatea administrativ-teritoriala există delegaţi săteşti, aceştia vor fi invitaţi în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local în care se discută aspecte ce interesează satul respectiv. Delegatul sătesc va fi ascultat asupra problemei discutate şi va participa la vot, votul sau având caracter consultativ.

Art. 38. - (1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, sefului compartimentului care a întocmit raportul.

(2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin. (1) se trece la dezbateri.

(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţa va urmări ca prezenta la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.

Art. 39. - (1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.

Art. 40. - Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.

Art. 41. - Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

Art. 42. - În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de Statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.

Art. 43. -  Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Daca s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

 

 

SECTIUNEA a 2-a

Elaborarea proiectelor de hotărâri

 

 

Art. 44. - (1) Dreptul la iniţiativã pentru proiectele de hotãrâri ale consiliului local aparţine primarului şi consilierilor. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului propriu al autorităţii administraţiei publice locale.

 (2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive si vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop secretarul oraşului şi personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin şi asistentă tehnică de specialitate.

Art. 45. - (1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.

(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţa consilierilor de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula si depune amendamente.

(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se realizează prin grija secretarului oraşului.

Art. 46. - (1) Proiectele de hotărâri si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiza se face de către primar împreuna cu secretarul.

(2) O dată cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului şi a avizului, avându-se grijă ca raportul să poată fi trimis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.

(3) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.

Art. 47. - (1) După examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

(2) Avizul se transmite secretarului oraşului, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar si către consilieri, cel mai târziu o dată cu invitaţia pentru şedinţă.

Art. 48. - Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.

 

 

 

 

 

 

 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura de vot

 

 

Art. 49. - (1) Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

(3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumita modalitate.

Art. 50. - (1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor "pentru" si "contra". Secretarul oraşului va da citire numelui si prenumelui fiecărui consilier, în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul "pentru" sau "contra", în funcţie de opţiunea sa.

(2) După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

Art. 51. - (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc si fără putinţa de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regula, cuvintele "da" sau "nu".

(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2).

Art. 52. - (1) Hotărârile si alte propuneri se adoptă cu votul majoritarii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.

(2) Abţinerile se contabilizează la voturile "contra".

(3) Daca în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.

Art. 53. - Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.

Art. 54. - Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

 

 

 

CAPITOLUL IV

Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali

 

Art. 55. - (1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului si secretarului oraşului precum şi şefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.

(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regula, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

Art. 56. - Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicita explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

Art. 57. - (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.

(2) Informaţiile pot fi cerute si comunicate în scris sau oral.

Art. 58. - (1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate si soluţionate potrivit reglementarilor legale in vigoare.

(2) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

 

 

 

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier

 

 

Art. 59. – Dupã validarea alegerilor consilierului i se elibereazã legitimaţia de consilier, precum şi semnul distinctiv prevãzut de Statutul aleşilor locali.

 

            Art. 60. – (1) Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinţã în cuantumul şi în condiţiile stabilite de lege.

            (2) Consilierul are dreptul, dupã caz, la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activitãţile prilejuite de exercitarea mandatului.

 

            Art. 61. – Schimbãrile survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitãrii mandatului, se aduc la cunoştinţã consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

 

            Art. 62. – (1) Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

            (2) Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei, dacã are motive temeinice.

 

            Art. 63. – Consilierul local care absenteazã nemotivat la douã şedinţe consecutive va fi sancţionat, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali.

 

 Art. 64. – Consilierul local poate demisiona anunţând în scris consiliul. Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilite potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali.

 

 

 

CAPITOLUL VI

Răspunderea consilierilor locali. Sancţiuni.

 

 

            Art. 65. Consilierii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

            Art. 66. (1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

            (2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia.

            Art. 67. (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 393/ privind Statutul aleşilor locali şi ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare al consiliului local , atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:

a)      avertismentul;

b)      chemarea la ordine;

c)      retragerea cuvântului;

d)      eliminarea din sala de şedinţe;

e)      excluderea temporară de la lucrările consiliului local şi a comisiei de specialitate din care face parte;

f)        retragerea indemnizaţiei de şedinţă pentru 1 – 2 şedinţe.

(2) Sancţiunile prevăzute de la alin.1, lit. a)-d)   se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la lit. e) şi f) de către consiliul local, prin hotărâre.

(3) Pentru aplicarea  sancţiunilor prevăzute de alin (1), lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate din care face parte consilierul în cauză, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

Art. 68. La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

Art. 69. (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la prevederile prezentului regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile prezentului regulament vor fi chemaţi la ordine.

(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul verbal al şedinţei.

Art. 70. Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.

(2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplica.

Art. 71. În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

Art. 72. (1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

Art. 73. Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

Art. 74. Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.

Art. 75. În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţie preşedintelui.

Art. 76. (1) Sancţiunile prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. e) si f) se aplică prin hotărâre, adoptată de consiliu cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.

 

Art. 77. Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 72 alin. (1) lit. a)-d).

 

Art. 78. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Ghindari, va fi comunicat consilierilor locali şi primarului prin grija secretarului oraşului.

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                        Secretar

                  Kendi Andras                                                                      Szekely-Beres Attila