Regulament de organizare

 

                                                                                    Anexa la Dispoziția nr. 2 din 05.01.2011

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

AL APARATULUI  DE SPECIALITATE

AL PRIMARULUI COMUNEI GHINDARI

 

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

 

Art.1 - Administrația publica în unitațile administrativ teritoriale se organizeaza si funcționeaza în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitații autoritaților administrației publice locale, legalitații si al consultarii cetațenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

Art.2 - Primaria comunei Ghindari,formata din primar, viceprimar, secretar si aparat propriu de specialitate al primarului, se organizeaza si funcționeaza ca o structura funcționala cu activitate permanenta, care duce la îndeplinire hotarârile Consiliului Local si dispozițiile primarului, în vederea soluționarii problemelor curente ale colectivitații locale.

Art.3 - Sediul primariei este în comuna Ghindari, sat Ghindari nr. 79 , jud.Mureș, tel./fax - 0265-584112, adresa email: ghindari@cjmures.ro sau primghi@yahoo.com.

Art.4 - Structura aparatului propriu de specialitate al primarului si numarul de personal sunt stabilite în concordanța cu specificul instituției, în limita mijloacelor financiare de care dispune, cu respectarea dispozițiilor legale. Personalul din aparatul de specialitate are statut de funcționar public si personal contractual . Acesta se numeste si se elibereaza din funcție de catre primarul comunei Ghindari , în conformitate cu prevederile legale în vigoare .

 

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICA A

APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

 

Art.5 - Structura organizatorica a personalului primariei se grupeaza în categorii de funcționari publici, personal contractual si demnitari publici locali, alcatuind urmatoarea structura organizatorica :

a) primar

b) viceprimar

c) secretar

d)aparatul de specialitatate al primarului :

- buget - contabilitate, impozite și taxe locale

- stare civilă, urbanism, amenajarea teritoriului

- fond funciar, registru agricol

- aparat auxiliar: transport școlari, guard

e)-Serviciul public de asistența sociala

f).Serviciul public de Gospodarie comunala si salubrizare

g).Serviciul public voluntar pentru situații de urgența

h) Activitați cultural - educative :

-Biblioteca comunală

Art.6 - Primarul conduce activitatea Primariei comunei Ghindari si a instituțiilor si serviciilor subordonate consiliului local cu sprijinul viceprimarului si al secretarului, precum si al aparatului de specialitate din subordine.

Art.7 - Secretarul îndeplineste atribuțiile prevazute de Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publica locala, coordoneaza compartimentele prevazute în organigrama primariei comunei Ghindari , jud. Mureș.

Art.8 - Funcționarii și angajații primăriei colaboreaza permanent în vederea îndeplinirii în termen legal a atribuțiilor ce intra în competența lor, precum si a altor sarcini primite din partea conducatorilor instituției (respectiv primar, viceprimar, secretar).

 

CAPITOLUL III

ATRIBUTIILE COMPARTIMENTELOR APARATULUI DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

 

Art. 9 Atribuțiile de administrație publica în sarcina secretarului comunei:

1) Indruma si coordoneaza activitatea de aplicare a legilor, hotarârilor Guvernului si ale

celorlalte organe centrale ale administrației publice , sau a hotarârilor Consiliului Local.

2) Asigura asistența de specialitate consiliului local si primarului pentru elaborarea , revocarea, modificarea în mod corespunzator a hotarârilor si dispozițiilor , dupa caz, conform prevederilor legale, respectiv avizeaza pentru legalitate proiectele de hotarâre, dispozițiile primarului si contrasemneaza hotarârile consiliului local .

3) Colaboreaza cu celelalte compartimente, din cadrul aparatului propriu în vederea

îndrumarii activității serviciilor publice locale.

4) Inițiaza si organizeaza acțiunile de cunoastere a legilor si a celorlalte acte normative

ale administrației publice centrale sau locale.

5) Coordoneaza activitațile legate de aplicarea Legii nr.544/2001 privind accesul la

Informațiile publice.

6) Coordoneaza activitațile legate de aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența

decizionala în administrația publica.

7) Intocmeste rapoarte , referate de specialitate si le susține în comisiile de specialitate

ale consiliului local sau în cadrul sedințelor Cosiliului local.

8) Conduce evidența numerotarii hotarârilor , dispozițiilor, asigurând comunicarea acestora

celor interesați în termenele legale.

9) coordoneaza întocmirea lucrarilor necesare convocarii Consiliului local, a pregatirii

si desfasurarii acestora si face convocarea consilierilor si invitaților la sedința;

10) raspunde de întocmirea proceselor verbale ale sedințelor Consiliului local si de

pastrarea dosarelor de sedința ale Consiliului;

11) raspunde de ținerea la zi a lucrarilor privind evidența militara a tinerilor si a angajaților;

12) se îngrijeste de formarea si pastrarea bibliotecii juridice, a Monitoarelor Oficiale, colecțiilor

de legi si alte reviste de specialitate;

13) Indruma activitatea de ordonare, inventariere si selecționare a arhivei instituției si

pastrarea acesteia de catre persoana împuternicita cu gestiunea fondului arhivistic;

14) Indeplineste obligațiile ofițerului de stare civila, în baza dispoziției primarului.

15) elibereaza copii sau extrase de pe orice act din arhiva Consiliului, în afara celor cu

caracter secret stabilit potrivit legii;

16) Coordoneaza efectuarea anchetelor sociale, elaboreaza dispoziții de instituire a curatelei.

17) Coordoneaza realizarea efectiva a sistemului informatic în colaborare cu personalul

de specialitate în domeniu.

18) Asigura exploatarea eficienta a serviciilor de internet si de posta electronica, ținând cont

de protecția datelor.

19) Intreține periodic pagina de prezentare a instituției pe internet,  în colaborare cu firma

care asigura întreținerea paginii de internet al instituției.

20).Ține evidența carnetelor de munca si a datelor privind personalul angajat, a dosarelor personalului propriu si a contractelor de munca, efectueaza lucrarile legate de angajarea, transferarea, pensionarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau a contractelor de munca pentru persoanele angajate ale Primariei;

21) verifica nivelul de salarizare si actualizarea acestuia de catre compartimentul financiar-contabil, ori de câte ori se impune prin reglementari legale;

22) gestioneaza evidența performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici în baza aprecierilor sefilor ierarhici, conform legislației în vigoare si coordoneaza activitatea prin care se promoveaza în funcții, clase, grade sau trepte profesionale a funcționarilor publici, cât si a personalului contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului .

23) urmareste întocmirea fisei postului si a atribuțiilor de serviciu specifice locului de

munca, respectiv documentația de sancționare propusa de sefii ierarhici pentru personalul cu

abateri disciplinare, propune programul de perfecționare ale angajațiilor;

24) asigura întocmirea dosarelor profesionale pentru aparatul de specialitate si ține legatura

cu Agenția Naționala a Funcționarilor Publici;

25) în aplicarea prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protec.ia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare

- Verifica prin ancheta sociala îndeplinirea de catre solicitan.i a condi.iilor legale privind încadrarea acestora în funcția de asistent personal si propune aprobarea, dupa caz, respingerea cererii persoanei care solicita angajarea în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav;

- Verifica periodic, la domiciliul asistatului activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

- întocmeste referatul constatator în urma verificarilor periodice efectuate si propune dupa caz, men.inerea, suspendarea sau încetarea contractului de munca al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;

- Avizeaza rapoartele semestriale de activitate întocmite de asisten.ii personali ai persoanelor cu handicap grav, privind activitatea si evolu.ia starii de sanatate si handicap, a persoanelor asistate;

- întocmeste anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent personal în vederea reexpertizarii si încadrarii într-un grad de handicap.

26) în aplicarea prevederilor O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activitații de soluționare a petițiilor:

- Asigura soluționarea în termen legal a scrisorilor, sesizarilor si petițiilor primite direct de la cetațeni sau de la autoritați ale administrației publice de stat centrale sau locale si alte organe.

27) ține evidența militara a personalului angajat din cadrul primariei ( M.L.M.) precum

si a tinerilor din comuna;

28 ) îndeplineste si alte atribuții stabilite expres prin lege sau alte acte normative, precum

si cele dispuse de primar

29) deleaga din atribuțiile sale personalului de execuție, cu aprobarea primarului;

 

Art.10 Atribuțiile de administrație publica în sarcina compartimentului financiar-contabil, resurse umane și impozite si taxe locale:

 • 1. Întocmește documentele justificative pentru orice operație care afectează patrimoniul unității;
 • 2. Constituie comisiile și subcomisiile de inventariere anuala a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de scurta durata și mica valoare, bunurilor materiale, confruntând rezultatele obținute cu evidența contabila și realizând operațiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile și plusurile din inventar;
 • 3. Inventariază patrimoniul unității
 • 4. Asigura gestionarea patrimoniului Primăriei în conformitate cu prevederile legale în vigoare
 • 5. Întocmește bilanțul contabil;
 • 6. Asigura legătura permanenta cu Trezoreria Sovata pentru ordonanțarea cheltuielilor;
 • 7. Organizează și conduce evidența contabila privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloace bănești, a decontărilor cu debitorii și creditorii;
 • 8. Verifica gestiunea magaziei și a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele și mandatele poștale, materialele existente în magazie, ține evidența imprimatelor cu regim special (chitanțiere, cecuri, foi de vărsământ);
 • 9. Elaborează și supune aprobării Consiliului Local Ghindari, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;
 • 10. Întocmește periodic situația execuției bugetare și urmărește încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli;
 • 11. Întocmește și prezintă consiliului local contul anual de execuție al bugetului;
 • 12. Completează ordonanțările de plata privind disponibilul din contul de angajamente bugetare și răspunde de datele înscrise;
 • 13. Întocmește ordonanțările de plata privind drepturile salariale;
 • 14. Întocmește ordine de plata pentru plata contribuțiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor sociale de sănătate precum și a altor rețineri din statul de plata;
 • 15. Urmărește executarea creanțelor;
 • 16. Efectuează prin casierie operații de încasări și plați pe baza documentelor aprobate și supuse controlului financiar preventiv propriu;
 • 17. Realizează evidența garanțiilor de gestiune pentru salariații primăriei; ține evidența reținerilor: rate, CEC, rate imobiliare, popriri chirii, garanții;
 • 18. Asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru plățile efectuate din bugetul autorităților executive;
 • 19. Întocmește statele de plata ale salariilor personalului din primărie, indemnizațiile consilierilor, plătește ajutoarele sociale, indemnizațiile de naștere precum și a altor ajutoare bănești și indemnizații cuvenite unor cetățeni ai comunei
 • 20. Întocmește documentația necesara acordării premiilor anuale și celor lunare din fondul de salarii;
 • 21. Răspunde de întocmirea programelor anuale de achiziții publice pe baza propunerilor făcute de către compartimentele Primăriei, in funcție de gradul de prioritate
 • 22. Estimarea valorii contractelor de achiziții
 • 23. Asigura și răspunde de organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației in vigoare
 • 24. Conduce evidenta contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri, servicii sau lucrări
 • 25. Urmărește executarea contractelor de achiziții și informează șefii ierarhici ori de câte ori apar încâlciri ale clauzelor contractuale
 • 26. Organizează, îndruma și urmărește: primirea, verificarea, operarea în baza de date și arhivarea declarațiilor de impunere pentru impozite și taxe locale;
 • 27. Organizează activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele și taxele locale;
 • 28. Analizează, după fiecare termen de plata, pe baza evidenței analitice, lista debitorilor persoane fizice și juridice, care înregistrează restanțe la plata impozitelor și taxelor locale și începe procedura de recuperare a creanțelor bugetare în conformitate cu prevederile legale;
 • 29. Verifica și avizează efectuarea compensărilor și restituirilor de impozite și taxe;
 • 30. Verifica și analizează dosarele depuse de contribuabili, persoane fizice și juridice conform legislației în vigoare, prin care se solicita acordarea unor înlesniri la plata impozitelor și taxelor locale și întocmește raportul de specialitate pe care îl înaintează spre aprobare consiliului local;
 • 31. Stabilește și aplica masurile ce se impun pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin masuri de executare silita a unităților și persoanelor care nu-și achita în termen obligațiile fiscale;
 • 32. Organizează arhivarea și păstrarea dosarelor fiscale și a celorlalte documente referitoare la depunerea și încasarea debitelor;
 • 33. Colaborează cu celelalte compartimente ale Primăriei, cu societățile bancare și cu alte instituții, în vederea încasării impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice;
 • 34. Aduce la cunoștința conducerii și informează organele abilitate ori de câte ori constata fapte care constituie infracțiuni conform prevederilor legale;
 • 35. Îndeplinește orice alte atribuții rezultate din Hotărârile Consiliului Local Ghindari și din dispozițiile primarului;
 • 36. Încasează de la contribuabili impozitele, taxele, cheltuielile de judecata, despăgubirile și alte creanțe ce se cuvin bugetului de stat și local
 • 37. Înmânarea în termenul legal, sub semnătura, a înștiințărilor de plata către contribuabili
 • 38. Emite chitanța fiscala pentru sumele încasate de la contribuabili pe baza imprimatelor puse la dispoziție pe linie fiscala, cu respectarea criteriilor și condițiilor prevăzute de instrucțiunile Ministerului de Finanțe
 • 39. Înscrierea zilnica a sumelor încasate in borderourile desfășurătoare pe sursele clasificației bugetare a veniturilor și predarea borderourilor respective odată cu depunerea sumelor încasate
 • 40. Depunerea numeralului rezultat din încasări la Trezorerie cu respectarea plafonului de casa și a termenului legal
 • 41. Înregistrarea zilnica a debitelor și încasărilor in extrasele de rol
 • 42. Aplicarea masurilor de execuție silita prevăzute de lege în cazul contribuabililor care nu și-au achitat obligațiile fiscale la termenele legale întocmește note de constatare și procese verbale cu ocazia verificărilor efectuate în teren în scopul încasării impozitelor, taxelor și altor creanțe cuvenite bugetului de stat sau local, definitivează și depune în termen la operator rol dosarele contribuabililor considerați insolvabili în vederea obținerii aprobărilor legale pentru trecerea în

 evidenta speciala

 • 43. Efectuează verificări cel puțin o data pe an la contribuabilii înregistrați în evidența speciala în scopul unei eventuale reactivări încasarea sumelor datorate de la contribuabili se va face respectând următoarea ordine de prioritate: - a restanțe și majorări din anul precedent; - a restanțe și majorări din anul în curs în ordinea termenelor de plata; - a impozite curente a căror scadența nu a expirat;
 • 44. Respectarea cu strictețe a normelor legale privind derularea gestiunii de casa, păstrarea numerarului în casa de bani și într-un birou prevăzut cu încuietori și grilaj metalic. In cazul in care s-a constatat lipsa de numerar sau apar indicii ca s-a forțat ușa biroului sau casa de bani se sezisează imediat conducerea și organul de politie local. în același mod se va proceda și în cazul sustragerii ( lipsei) de chitanțiere sau documente justificative
 • 45. Identificarea de persoane care exercita clandestin activități producătoare de venit sau care poseda bunuri impozabile nedeclarate, întocmind note de constatare pe care le poseda operatorul de rol și conducerii unității
 • 46. Întocmește referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale primarului și de hotărâri ale consiliului local, specifice activității compartimentului;
 • 47. Colaborează cu toate compartimentele primăriei precum și cu instituțiile și serviciile din subordinea consiliului local;
 • 48. Colaborează cu diverse instituții, precum: Ministerul Finanțelor; Direcția Generala a Finanțelor Publice; Administrația Financiara; etc.
 • 49. Participa la ședințele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentând situațiile cerute de membrii acestora;
 • 50. Prezintă rapoarte despre activitatea serviciului solicitate de primar, consiliul local, direcția de finanțe, prefectura, consiliul județean;
 • 51. Rezolva corespondența în termenul prevăzut de lege;
 • 52. Arhivează și inventariază pe termene de păstrare, conform Nomenclatorului arhivistic documentele create la nivelul compartimentului

 

Art.11 Atribuțiile de administrație publica în sarcina compartimentului de autoritate tutelara si asistența sociala

1.Efectueaza anchete sociale cu privire la: modul de întreținere, crestere si educare a copiilor care urmeaza a fi încredinățați unuia din parinți în caz de divorț; situația materiala a unor condamnați care solicita amânarea sau întreruperea executarii pedepsei din motive familiale; persoanele care urmeaza a fi expertizate psihiatric de o comisie a Institutului de Medicina Legala, în vederea punerii sub interdicție, si in alte cazuri;

2.Intocmeste referate pentru proiecte de dispoziții, cu documentațiile si avizele necesare pentru instituirea tutelei si curatelei; stabilirea numelui si prenumelui copilului parasit;

3.Verifica si descarca de gestiune tutorii;

4.Intocmeste lucrari si propuneri de masuri pentru ocrotirea minorilor, a persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu, ori cu capacitate restrânsa, precum si a persoanelor capabile, aflate în neputin.a de a-si apara singure interesele;

5.Instituie tutela pentru minorii ramasi fara ocrotire parinteasca si pentru persoanele puse sub interdic.ie judecatoreasca;

6.Intocmeste referate pentru proiecte de dispozi.ii pentru stabilirea numelui si prenumelui copilului abandonat;

7.Intreține relații de colaborare cu diferite compartimente din cadrul Primariei;

8.Colaboreaza pentru realizarea activitații cu terțe instituții.

9.In aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 - actualizata - privind venitul minim garantat si a prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.010 din 9 august 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare:

-înregistreaza si solu.ioneaza cererile de solicitare a ajutorului social, în termen legal.

- întocmeste anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social, în termen legal.

-Stabileste dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia si data efectuarii plații ajutorului social.

- Urmareste îndeplinirea de catre beneficiarii de ajutor social a obliga.iilor ce revin.

- Modifica cuantumul ajutorului social, suspenda si înceteaza plata ajutorului social, conform Hotarârii Consiliului Local, de aplicare a legislației în domeniu.

- Efectueaza periodic noi anchete sociale în vederea respectarii condi.iilor care au stat

la baza acordarii ajutorului social.

- înregistreaza si soluționeaza pe baza de ancheta sociala cererile de acordare a ajutoarelor de urgența.

- Transmite în termen legal la Agenția de Prestații Sociale Situațiile statistice privind aplicarea Legii nr.416/2001;

- întocmeste situația privind persoanele si familiile marginalizate social si stabileste masuri individuale în vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale.

10. In aplicarea OG nr. 57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice:

- Asigura acordarea, încetarea dreptului la ajutor pentru încalzirea locuinței cu

lemne beneficiarilor de ajutor social in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

11.În aplicarea prevederilor Legii nr.61/1993 - actualizata - privind alocația de stat pentru copii:

- Primeste cererile pentru acordarea aloca.iei de stat pentru copiii prescolari precum si actele doveditoare din care rezulta îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestui drept.

- întocmeste si înainteaza AJPS Mures borderoul privind situația cererilor înregistrate pentru acordarea alocației de stat.

- Primeste cererile si propune AJPS pe baza de ancheta sociala schimbarea reprezentantului legal al copilului si plata alocației de stat restanta.

12. In aplicarea prevederilor O.U.G. nr.105/2003 privind alocația familiala complementara si alocația de susținere pentru familia monoparentala, cu completarile ulterioare:

- Primeste cererile si a declarațiilor pe propria raspundere depuse de familiile care au în întreținere copii în vârsta de pâna la 18 ani;

- Verifica prin anchete sociale îndeplinirea de catre solicitan.i a condițiilor de acordare a alocației familiale complementare sau a aloca.iei de sus.inere pentru familia monoparentala;

- Propune pe baza de referat Primarului acordarea / neacordarea prin dispoziție, dupa caz, a alocației familiale complementare / de susținere pentru familia monoparentala;

- Efectueaza periodic anchete sociale în vederea urmaririi respectarii condi.iilor de acordare a dreptului de acordare a alocației familiale complementare sau a aloca.iei de susținere pentru familia monoparentala;

- Propune pe baza de referat Primarului modificarea, încetarea prin dispoziție, dupa caz, a aloca.iei familiale complementare / de sus.inere pentru familia monoparentala;

- întocmeste si transmite la AJPS Mureș: Borderoul privind cererile noi de acordare a alocației familiale complementare / de sus.inere pentru familia monoparentala aprobate prin dispoziția primarului în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.105/2003 împreuna cu cererile si dispozițiile de aprobare ale primarului; Borderoul privind suspendarea sau dupa caz, încetarea dreptului de acordare a alocației.

- Comunica familiilor beneficiare dispoziția primarului de acordare / respingere / modificare / încetare a dreptului la alocația familiala complementara / de sus.inere pentru familia monoparentala;

13. în aplicarea prevederilor Legii nr.448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:

- Verifica prin ancheta sociala îndeplinirea condițiilor de acordare a indemnizației cuvenite parinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal si propune dupa caz, acordarea sau neacordarea indemnizației.

14. In aplicarea prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistența sociala a persoanelor vârstnice, ale prevederilor H.G.nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si func.ionare a serviciului public de asistența sociala, ale O.G. nr.68/2003 cu modificarile ulterioare, ale H.G. nr.886/2000 pentru aprobarea grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice si ale Ordinului nr.491/180/2003 al ministrului sanata.ii si familiei si al ministrului muncii si solidaritații sociale pentru aprobarea grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza în unitați de asistența medico-sociale :

-Identifica si întocmeste eviden.a persoanelor vârstnice aflate în nevoie;

-Consiliaza si informeaza asupra situa.iilor de risc social, precum si asupra drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice vulnerabile în fa.a necesita.ilor vieții cotidiene;

- Stabileste masuri si ac.iuni de urgen.a în vederea reducerii efectelor situa.iilor de criza;

15. In aplicarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, ale prevederilor Codului Familiei, ale prevederilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile ulterioare, Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului:

- monitorizeaza si analizeaza situația copiilor din unitatea administrativ-teritoriala,

precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea si sintetizarea datelor si informațiilor relevante;

- identifica, copiii lipsiți în mod ilegal de elementele constitutive ale identitații lor sau de unele dintre acestea si ia de urgența toate masurile necesare în vederea stabilirii identitații lor în colaborare cu instituțiile competente;

- identifica si evalueaza situațiile care impun acordarea de servicii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa întocmind planul de servicii pe care îl supune primarului spre aprobare prin dispoziție;

- asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violenței în familie, precum si a comportamentului delincvent;

- urmareste evoluția dezvoltarii copilului si modul în care parinții acestuia îsi exercita drepturile si îsi îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protec.ie speciala si a fost reintegrat în familia sa întocmind raporturi lunare pe o perioada de minim 3 luni;

- colaboreaza cu direcția generala de asistența sociala si protecția copilului în domeniul protecției copilului si transmit acesteia toate datele si informațiile solicitate din acest domeniu;

- colaboreaza cu unitațile de învațamânt în vederea depistarii cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului în vederea luarii masurilor ce se impun.

- colaboreaza cu colectivitatea locala în vederea identificarii nevoilor comunitații si Soluționarii problemelor sociale care privesc copiii.

 

Art.12 Atribuțiile de administrație publica în sarcina compartimentului de stare civila:

a) întocmeste acte de stare civila, raspunde de asigurarea registrelor a certificatelor de

stare civila a altor imprimate si materiale necesare activitații de stare civila;

b)pastreaza arhiva de stare civila si asigura securitatea,conservarea si folosirea legala

a imprimatelor cu regim special si a celorlalte documente de stare civila;

c) întocmeste si trimite, la cerere extrase pentru uzul autoritaților publice, dupa actele de

stare civila;

d) urmareste înaintarea registrelor de stare civila dupa complectare în termen de 30 de

zile (exemplarul II) la serviciul de resort al județului;

e) înainteaza în termenele stabilite statisticile livretele militare si adeverin.ele de

recrutare, buletinele de identitate ale celor deceda.i la organele de specialitate;

f) copiaza registrele de stare civila pierdute ori distruse dupa exemplarele existente la

organul județean de specialitate

g) organizeaza în cele mai bune condiții oficierea casatoriilor

h) constata si sancționeaza, potrivit prevederilor legale, faptele ce constituie contravenții

la regimul starii civile;

i) realizeaza toate celelalte operațiuni cu privire la actele de stare civila, prevazute de

Legea starii civile, pe baza delegarii data de catre primar;

j) întocmeste buletine statistice si situații cu privire la starea civila si le transmite în

termenele legale prevazute;

k) transcrie actele de nastere, casatorii cât si decese din strainatate

l) întocmeste actele de nastere ca urmare a adop.iilor cu efecte depline de comunicare

a acestora la locul nasterii

m) efectueaza inventarierea documentelor arhiviste de stare civila

n) întocmeste actele necesare schimbarii de nume

o) rezolva în timp corespondența, referitoare la activitatea de stare civilă;

p)întocmeste si contrasemneaza dovezi, adeverințe si certificate cetațenilor,cu privire la

actele ce-i intra în atribuțiile pe care le exercita;

r)îndeplineste si alte atribuții specifice dispuse de conducerea primariei.

 

Art.13 Atribuțiile de administrație publica în sarcina compartimentului urbanism:

1. Gestioneaza Planul Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei Ghindari ;

2. Inițiaza si propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de hotarâri la nivel de

Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.);

3. Asigura prezentarea si promovarea documentațiilor urbanistice la

nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.);

4. Participa la rezolvarea reclamațiilor si a sesizarilor persoanelor fizice sau juridice

referitoare la domeniul (obiectul) de activitate;

5. Emite în baza documentațiilor de urbanism, aprobate de organele competente,

certificate de urbanism si autoriza.ii de construire, conform competențelor;

6. Identifica posibilitați si avanseaza propuneri pentru dezvoltarea urbanistica a

comunei;

7. Urmareste realizarea lucrarilor de construc.ii autorizate, verifica în teren declarația

de începere a lucrarilor, asigurând reprezentare la recepția de finalizare a lucrarilor respective;

8. Participa la sedințele Consiliului local, la Comisia de amenajarea teritoriului,

urbanism, juridica si de disciplina si asigura informațiile solicitate;

9. Intocmeste si prezinta materiale, rapoarte referitoare la activitatea compartimentului;

10. Colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul instituției, implicate în activitatea de urbanism;

11. Emite în baza Legii 453/2001 si a regulamentului de publicitate nr. 107/2001 certificate de urbanism, autorizații de construire, avize (panouri publicitare mobile - pliante, benere, panouri montate pe vehicule special montate, grafica cu autocolante pe geam - vitrine peste 1mp), pentru firme si reclame publicitare;

12. Executa în permanența controale privind respectarea disciplinei în construcții;

13. Controleaza respectarea normelor privind autorizarea construcțiilor;

14. Rezolva si raspunde în scris la sesizarile si audiențele cetațenilor referitoare la

semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcții;

15. Acționeaza pentru prevenirea cazurilor de indisciplina în construcții prin avertizarea cetațenilor care intenționeaza sa execute lucrari fara obținerea prealabila a avizelor si autorizațiilor de construcții;

16. Verifica si ia masurile care se impun privind obligațiile santierelor de construcții în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, modificată, privind autorizarea executarii lucrarilor de construcții modificata si completata prin Legea 453/2001, Legea 401/2003;

17. Participa împreuna cu alte organe specializate la verificarea amplasarii construcțiilor provizorii de pe domeniul public, luând masuri legale ce se impun (amenda, desființare, demolare);

18. Intocmeste somații si procese-verbale de contravenție persoanelor fizice sau juridice care încalca prevederile legale privind disciplina în construcții, informând, acolo unde este cazul, Inspecția de Stat în Construcții;

19. In colaborare cu organele de poliție si alte servicii publice trece la executarea în baza hotarârilor judecatoresti definitive si irevocabile investite cu titlu executoriu, privind cazurile de încalcare a prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcții modificata si completata prin Legea 453/2001, Legea 401/2003;

20. Intocmeste referate de specialitate în vederea elaborarii proiectelor de dispoziții ale Primarului si de hotarâri ale Consiliului Local specifice activitații serviciului;

21. Colaboreaza pentru realizarea activitații cu diferite instituții.

 

Art.14 Atribuțiile de administrație publica în sarcina compartimentului agricol și de fond funciar:

1. Analizeaza cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului prezentând propuneri pentru rezolvarea lor, în conformitate cu prevederile Legilor fondului funciar;

2. Elibereaza documentațiile de punere în posesie a solicitanților, în vederea eliberării titlurilor de proprietate emise în baza legilor fondului funciar;

3. Completeaza planurile cadastrale si registrul cadastral cu terenurile redobândite prin sentințe judecatoresti, prin dispozițiile Primarului si prin titlurile de proprietate obținute în baza legilor fondului funciar;

4. Participa la expertize tehnice ale Judecatoriei atunci când exista solicitare;

5. Elibereaza adeverințe care atesta dreptul de proprietate asupra terenurilor;

6. Identifica, masoara terenurile si pune în posesie proprietarii acestor terenuri;

7. Intocmeste liste, anexe cu persoanele îndreptațite sa li se atribuie teren conform legilor fondului funciar; Inainteaza Comisiei județene contestațiile cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar;

8. In urma validarii lucrarilor de catre comisiei județene, participa împreuna cu membrii comisiei locale la punerea în posesie a persoanelor îndreptațite sa primeasca terenuri;

9. Intocmeste procese - verbale de punere în posesie;

10. Propune comisiei locale și Intocmeste documentatia necesară în vederea depunerii proceselo-vebale de punere în posesie, la  comisia județeneană cu privire la fisele de punere în posesie la care se constată modificări între suprafața validată și suprafața măsurată în teren.

11. Ține evidența hotărârilor comisiei județene, privind modificările pozițiilor validate în anexe, întocmind un opis al acestor hotărâri și operează modificările în anexe.

12. Ține evidența fișelor de punere în posesie întocmite și a titlurilor de proprietate eliberate, înmânează titlurile de proprietate la persoanele îndreptățite.

13. Întocmește și ține evidența planurilor parcelare la nivel de comună.

14. Raspunde în termen legal sesizarilor cetațenilor, privind activitatea de fond funciar;

15. Inainteaza Direcției Județene de Statistica rapoartele statistice în materie;

16. Completeaza si ține la zi datele din registrul agricol;

17. Efectueaza sondaje la gospodariile populației privind sinceritatea datelor declarate de capul gospodariei;

18. Elibereaza certificatele de producator agricol;

19. Elibereaza adeverințele de spațiu pentru cetățenii înscriși în registrul agricol;

20. Elibereaza alte adeverințe din registrul agricol;

21. Intocmeste situații centralizatoare referitoare la numarul gospodariilor populației, terenurilor din proprietate pe categorii de folosința, suprafețele cultivate si producția obținuta, efectivele de animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline) si familiile de albine, mijloace de transport si masini agricole;

22. Informeaza cetațenii despre obligațiile ce le revin cu privire la registrul agricol;

23. Aduce la îndeplinire prevederile legilor speciale din domeniul agriculturii (declararea culturilor, sprijinul producatorilor agricoli, etc.)

24. Participa la audiențele ținute de primar, viceprimar, asigura detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiata;

25. Colaboreaza la redactarea proiectelor de dispozitii si hotarâri specifice compartimentului;

26. Intocmeste referate de specialitate în vederea elaborarii proiectelor de dispoziții ale Primarului si de hotarâri ale Consiliului Local specifice activitații compartimentului;

 

Art.15 Atribuțiile de administrație publica în sarcina compartimentului gospodarire comunala si salubrizare:

- Organizeaza si asigura efectuarea curațeniei în sediul primariei;

- Asigura încalzirea corespunzatoare a birourilor si ia masuri de prevenire

a incendiilor în afara prezenței personalului în primarie;

-  Asigura curieratul primariei;

- Menține integritatea si calitatea bunurilor din cadrul primariei;

-  Asigura rezolvarea problemelor ce apar pe linie de mecanica, lacatusarie si instalații din cadrul primariei;

-  verifica exploatarea si întreținerea strazilor, drumurilor, podurilor si trotuarelor, sistemului de canalizare a apelor pluviale;

-  asigura amenajarea si întreținerea zonelor verzi, a parcurilor si gradinilor publice, a

terenului de sport, si a terenurilor de joaca pentru copii;

- raspunde de întreținerea, administrarea si exploatarea Pieței agroalimentare si obor;

-  raspunde de instalarea, întreținerea si funcționarea sistemelor de semnalizare a circulației în vederea asigurarii traficului rutier, precum si de sistemul de iluminat public;

- propune executarea de reparații curente si reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea comunei;

- face propuneri pentru stabilirea taxelor si tarifelor pentru serviciile de gospodarie comunala, cu respectarea reglementarilor în vigoare;

- supravegheaza din punct de vedere tehnic lucrarile de executare a reparațiilor si

investițiilor aprobate, raspunde de buna realizare si de recepția acestora;

 • - Coordoneaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de respectare a normelor

de aparare împotriva incendiilor la nivelul instituției.

 • - desfasoara activitați de informare si instruire privind cunoasterea regulilor si masurilor

de aparare împotriva incendiilor ,

 • - verifica modul de aplicare a normelor, dispozițiilor, instrucțiunilor si masurilor care

privesc apararea împotriva incendiilor, în sectorul de competența.

 • - ține evidența mijloacelor de transport, a tehnicii de construcții si a altor

bunuri rechiziționabile potrivit legislației în vigoare, înainteaza la termen situațiile solicitate în

acest sens;

 

Art. 16 Atribuțiile în sarcina compartimentului de relații cu publicul cade în sarcina secretarului comunei:

a) Asigura redactarea proceselor verbale ale sedințelor publice desfasurate în cadrul

instituției, referitoare la adoptarea de hotărâri cu caracter normativ.

b)Asigura dactilografierea altor documente primite de la nivelul ierarhic superior.

c) Intocmeste lucrari de secretariat.

d) Asigura aplicarea prevederilor legii nr.52/2003 cu privire la transparența decizionala;

e) Raspunde de aplicarea legii nr.544/2001 privind acesul la informațiile publice, asigurând afisarea actelor prevazute expres de lege sau cele dispuse de primar sau Consiliul local;

f) ține evidența numerotarii hotarârilor , dispozițiilor, asigurând comunicarea acestora

celor interesați în termenele legale, precum si afisarea lor spre luare la cunostiința publica;

g) repartizeaza si expediaza corespondența, raspunde de difuzarea actelor normative

si a corespondenței la compartimente interesata.

h) Conduce evidența si soluționarea notelor de audiența înregistrata care au ca obiect

probleme sociale sau aspecte cu caracter civic.

i) Urmareste, potrivit legii, împreuna cu, compartimentele interesate, întocmirea, aprobarea si respectarea nomenclatorului dosarele si a termenelor de pastrare a fondului arhivistic.

j) Asigura folosirea documentelor si eliberarea de certificate, copii si extrase de pe documentele de arhiva în condițiile prevazute de dispozițiile legale.

k)Intocmeste si contrasemneaza dovezi, adeverințe si certificate cetațenilor si agenților economici , cu privire la actele ce  intra în atribuțiile pe care le exercita ;

l)Indeplineste si alte atribuții legale specifice primite de la nivelul ierarhic imediat superior sau conducerea instituției si cele stabilite prin hotarâri ale consiliului local.

 

 

 

 

 

ATRIBUTII COMUNE TUTUROR COMPARTIMENTELOR

 

Art.17 - Toți salariații au obligația de a manifesta o preocupare permanenta pentru pastrarea patrimoniului instituției si a dotarilor, luând masuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale.

Art.18 - Salariații vor studia legislația specifica domeniului de activitate si vor raspunde de aplicarea corecta a acesteia.

Art.19- Salariații au obligația de a pune la dispoziția consilierilor locali informațiile publice, necesare ducerii la îndeplinire a mandatului pentru care au fost alesi.

 

 

CAPITOLUL IV

DISPOZITII FINALE

 

 

Art.20 - Programul de lucru al aparatului propriu de specialitate al primarului este:

 De luni pâna vineri de la 8,00 pâna la 16,00.

Art.21 - Fisa postului va cuprinde atribuțiile si responsabilitațile postului, din prezentul regulament si din necesitațile bunei funcționari a instituției, în condițiile personalului existent.

Art.22 - Dispozițiile prezentului regulament se completeaza cu Codul de conduita al funcționarilor publici si cu Contractul colectiv de munca.

Art.23 - Nerespectarea prezentului Regulament de organizare si funcționare, atrage dupa sine raspunderea administrativa sau civila a funcționarului sau angajatului.

Art.24 Normele si regulile stabilite prin regulament se aplica tuturor salariaților din aparatul propriu de specialitate, din serviciile publice si din instituțiile subordonate consiliului local, indiferent de durata contractului de munca sau a raporturilor de serviciu si funcțiile pe care le dețin.

(2) Prevederile prezentului regulament se aplica si personalului detasat,care are calitatea de funcționar public sau personal contractual, precum si persoanelor care asista la sedințele publice , invitate sau din proprie inițiativa , organizate de primarie sau consiliul local.

Art.25. Drepturile si îndatoririle salariaților sunt prevazute în atribuțiile din Fisa postului, în Legea nr.188/1999, modificata si completata, în Codul Muncii, în contractul colectiv de munca si în regulament.

Art.26. In exercitarea funcției publice pe care o dețin , funcționarii publici vor respecta principiile si condițiile reglementate de Statutul funcționarilor publici si Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici cu privire la îndatoriri, incompabilitate, disciplina, competența, formare profesionala etc.

Art.27. Personalului contractual se aplica prevederile Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii.

Art.28 - Prevederile prezentului regulament se completeaza si/sau modifica prin dispozitia primarului.

Art.29 - Prevederile prezentului regulament se considera modificate de drept în momentul apariției de dispoziții legale contrarii.

Art.30. Se interzice fumatul în sediul primariei comunei Ghindari fiind loc public, atât pentru personalul primariei cât si pentru persoane care se adreseaza instituției.

(2) Pentru fumatori se vor amenaja spații pentru fumat.

Art.31 (1) Conducerea primariei va aduce la cunostința tuturor salariaților prezentul regulament, în cadrul unei sedințe de lucru , care îsi produce efectele fața de salariați din momentul luarii la cunostința, sub semnatura.

            (2) In cazul noilor angajați , în Contractul individual de munca sau în dispoziția de numire se va menționa luarea la cunostiința de catre acestia a prevederilor prezentului regulament de organizare si funcționare.

Art.32 . Regulamentul se afiseaza la sediul primariei și pe pagina de internet al primăriei.

Art.33. Contractele individuale de munca precum si Contractul colectiv de munca se vor întocmi, dupa caz, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art.34.-Prezenta dispoziție se duce la îndeplinire de catre primar, viceprimar si funcționarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Ghindari si din cadrul Serviciilor publice ale Consiliului local Ghindari .

 

 

 

 

 

 

 

 

            Primar,                                                                                   Avizat pentru legalitate,

Dr. Zsigmond Venczel                                                                              SECRETAR

                                                                                                            Szekely-Beres Attila